अंग्रेजीमा स्थानीय तहको नामर छाप तयार गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/ गाउँपालिका कार्यलयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.