सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका तथा गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.