सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका सबै/ गाउँपालिकाहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.