पुनः ताकेता - आ.व.२०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने- विभागहरु सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान, कार्यक्रमहरु सबै