आ.व.२०७२/७३ काे लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र वेरुजुकाे विवरण उपलब्ध गराउने वारे- जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँ पालिकाकाे कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.