निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा-पंजिकण विभाग/कृषि सडक विभाग/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गााउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.