बहुक्षेत्रीय पाेषण योजना तथा सुनौला हजार आयोजना सम्बन्धमा :उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ,कार्यक्रम/आयोजना लागू भएको जिल्लाहरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.