निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.