सहरी योजना तथा भवन मापदण्ड सम्बन्धी मापदण्ड संशोधनका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने;जिविस, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय,महा/उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.