आवश्यक कारवाहीको लागि छायांप्रति पठाइएको सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.