स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन ) २०६९ को मस्यौदाको अन्तिम छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- महाशाखा प्रमुखज्यूहरु (सबै), शाखाप्रमुखहरु (सबै) महा/उपमहानिर्देशक ज्यूहरु (बिभागहरु सबै), सदस्यसचिव (स्था.नि.वि. आयोग)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.