परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

GESI Audit कार्यक्रमको शर्तानुसार कार्य गर्ने सम्बन्धमा, श्री जि. वि. स.को कार्यालय सबै(७५} महा/ उप-महा/ नगरपालिका, १९१ वटा (५८ न.पा., ७२ न. पा. र ६१ न. पा.) |

सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा : श्री महाशाखा प्रमुखज्यू,महाशाखा सबै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,केन्द्रिय पंजीकरणविभाग,स्थानीय पूर्वधारविकास तथा कृषिसडक विभाग,अायाेग/प्रतिष्ठान/समिति/ अायाेजना कार्यक्रम सबै ।

सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा : श्री महाशाखा प्रमुखज्यू,महाशाखा सबै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,केन्द्रिय पंजीकरणविभाग,स्थानीय पूर्वधारविकास तथा कृषिस८क विभाग,अायाेग/प्रतिष्ठान/समिति/ अायाेजना कार्यक्रम सबै ।

जानकारी गराईएकाे सम्बन्धमा; जिविसकाे कार्यालयहरु,जिल्ला प्राविक कार्यालयहरु र नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

उपस्थिति सम्बन्धमा ;सबै शाखा प्रमुख ज्यू,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सिंहदरवार,काठमाण्डाै ।

पृष्ठ