परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै

मासिक प्रतिवेदन पठाउने बारे- बहु क्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ (नमूना) उपलब्ध गराइएको बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबैजिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिनु हुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (उल्लिखित २४ जिल्ला)/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (उल्लिखित २४ जिल्ला)

पृष्ठ