परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

पदाधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै

पृष्ठ