परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख)

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर

गाऊँपालिका/नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ (नमूना) संशोधन सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

पृष्ठ