प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली

प्रेस विज्ञप्ति (स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि)|

गाउँपालिका/नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति |

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहको प्रशासनिक संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति |

पृष्ठ