आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको केही तस्विरहरु ।