स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना |