वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप,२०७० को कार्यान्यन सम्बन्धमा: जिविस सबै ,महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका ४ र नगरपालिका १२५ सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.