वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीहरु

वार्षिक समीक्षा गोष्ठी २०७२/७३ को प्रस्तुती हेर्नको लागि सम्वन्धित प्रदेश नं. मा क्लिक गर्नुहोला |

 

अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी २०७२/७३ को प्रस्तुति हेर्नको लागि सम्वन्धित विकास क्षेत्रमा क्लिक गर्नुहोला |