आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

परिपत्र सम्बन्धमा- उल्लिखित विभाग सबै/प्रतिष्ठान सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/फोहोरमैला व्य.प्रा.स.केन्द्र/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै

पृष्ठ