आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

प्रदेश नं. ६ को अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रदेश नं. ६/स्थानीय तह प्रदेश नं. ६

समाचार प्रदेश नं. ६ को अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रदेश नं. ६/स्थानीय तह प्रदेश नं. ६

अभिमुखीकरण कार्यक्रमको तालिका संशोधन गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, प्रदेश नं.१ र २/स्थानीय तह, प्रदेश नं.१ र २

अभिमुखीकरणका लागि सहभागिता गराई दिनुहुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु/स्थानीय तह प्रदेश नं.४ (सबै)

पृष्ठ