आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

लेखापरीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोग/आयोजना/परियोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तहहरु सबै ।

लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको भए लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने बारे-विभाग/ आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै ।

मौजुदा सुची तयार गर्ने (सूचना आव्हान) गरिरहनु नपर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तहहरु सबै (७४४)

पृष्ठ