आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको अनुदान रकम फ्रिज नगर्ने सम्बन्धमा- श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सबै

रकम निकासा तथा खर्च गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,सबै (७५) ।

पृष्ठ