आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

सुनौला हजार दिन कार्यक्रमको मलेप वेरुजु फछ्यौंट तथा शोधभर्नाका लागि कागजात पठाउने वारे -उल्लिखित जिससको कार्यालयहरु सबै ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै ।

कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको नामनामेसी पठाइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै

पृष्ठ