आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

जिल्ला समन्वय समितिहरुबाट थप तलब भत्ताको लागि माग भएको रकमको सहमति सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै (७५)

खर्च गर्ने सहमति दिइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ७३ (काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक)

अभिमुखिकरण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु

पृष्ठ