आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको बारे-कृषि सडक विभाग/ पंजिकरण विभाग/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ।महा/उपमहा/नगपालिका सबै /जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/केन्द्र/कार्यक्रम/आयोजना सबै ।

पृष्ठ