आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

पेश्की बाँकी नराख्ने सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै ।

बेरुजु फछयौट बारे:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ।

पृष्ठ