आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

आ.व.२०७२/७३ काे लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र वेरुजुकाे विवरण उपलब्ध गराउने वारे- जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँ पालिकाकाे कार्यालयहरु सबै ।

सरकारी कारोवार गर्ने बैंकको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउंपालिकाको कार्यालयहरु सबै

सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-महा लेखा नियन्त्रककाे कार्यालय अनामनगर, काठमाण्डाै ।

सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका सबै/ गाउँपालिकाहरु सबै ।

पृष्ठ