आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा-विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै ।

लेखा परीक्षण सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै

आ.व.२०७२/७३ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ