आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

निकासा फुकुवा सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त- उल्लिखित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु

स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै)

स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को समानीकरण अनुदान र सशर्त विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला । 

स्थानीय तहको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै)

स्थानीय तहको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला । 

पृष्ठ