आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु

महालेखा परिक्षकको कार्यालय ५३ औ प्रतिवेदनको प्रक्रिया पठाइ दिने बारे -विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितीहरु सबै,स्थानीयविकास मन्त्रालय,जिविसकव कार्यालयहरु सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ।

लेखा परीक्षण गराउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै

लेखापरीक्षणको वार्षिक कार्यतालिका संशोधन सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति सबै, जिविसको कार्यालय सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै

पृष्ठ