आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

बेरुजु फछयौट,कार्ययोजना र मार्गदर्शन सम्बन्धमा -विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै ,जिविसको कार्यालयहरु सबै,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

लेखा परीक्षण एवं सम्परिक्षण सम्बन्धमा -विभाग/आयोजना/ क्रार्यक्रम/समितिहरु सबै ,जिविसको कार्यालयहरु सबै र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै ।

नयाँ तलवमान सुविधम सम्वन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै , महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै,आयोग/ समिति /प्रतिष्ठना/आयोजना/परियोजना/ कार्यक्रम सबै ।

खर्च नभै बाँकी रहेको रकम निकासा फिर्ता सम्बन्धमा -नारायण न.पा.लगायत सबै नगरपालिकाहरु तथा जिविसका कार्यालयहरु सबै ।

आर्थिक बर्ष २०७२ । ७३ को वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ