आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

सोझै भुक्तानी श्रोत तर्फको अख्तियारी एवं खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा; आयोजना/ कार्यक्रमहरु ,जिविसको कार्यालयहरु, महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

बेरुजु फछचर्चौट प्रगति र कार्य सम्पादन मूल्याङकन सम्बन्धमा;श्री स्थानीय विकास अधिकारीहरु/आयोजना प्रमुखहरु सबै ।

पृष्ठ