आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

अा‍.व.०७१/७२ काे गाविसहरुकाे यथार्थ अाय व्यय विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : श्री जिविसकाे कार्यालयहरु सबै ।

बेरुजु फछ्यौट र सोधभर्ना व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, समिति/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै

स्थानीय निकायकाे सार्वजनिक खर्चकाे ट्रयाकिङ अध्यन कार्य ( Public Expenditure Tracting shrvey ) सम्बन्धमा ।

गाविस लेखा सफ्टवेयर संचालनको अद्यावधिक प्रगति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

बेरुजु फर्छ्यौट गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु, जिविसको कार्यालयहरु, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु, समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै

पृष्ठ