आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

अा‌.व.२०७१।७२ काे स्थलगत टाेलीमा लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछर्याैट गराउने सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७१।७२को पूर्ण आर्थिक विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा- जिबिसको कार्यालय सबै, १९१ नगरपालिकाको कार्यालयहरु

पृष्ठ