आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

लेखा परीक्षण व्यहोराको फर्छ्यौट एवं कार्यान्वयन बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै

स्थानीय तहका बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा | (महा/उपमहा/नगरपालिका / गाउँपालिका सबै)

स्थानीय तहको संशोधित विस्तृत बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै)

संशोधित सशर्त अनुदानको विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै ।

संशोधित सशर्त अनुदानको विवरण डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

पृष्ठ