आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै)

स्थानीय तहको सशर्त अनुदान तर्फ संशोधित बजेट विवरण सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै )

बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै

वहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा- कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु (३०८)

खर्चको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (सबै)/स्थानीय तह (सबै)

पृष्ठ