आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक, ललितपुर

स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) मा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (संलग्न लिष्ट अनुसार)/स्थानीय तह (संलग्न लिष्ट अनुसार)

वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै), प्रदेश नं.१

पृष्ठ