आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु

वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित ६ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु

वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु

वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै (प्रदेश नम्बर ६)

पृष्ठ