आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

अन्तिम लेखा परीक्षणमा उपस्थित हुने तथा सम्परीक्षणका लागि कागजात तयार गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु

आर्थिक विवरण पेश गर्न ताकेता गरिएको सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/स्थानीय तहहरु (संलग्न लिष्ट बमोजिम)

बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना र मार्ग दर्शन सम्बन्धमा- विभाग/कार्यक्रम/आयोजना/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाहरु सबै

स्थानीय तहको वडा खाता संचालन तथा अख्तियारीको व्दिविधा बारे स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै

पृष्ठ