आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

जि.स.स.का विभिन्न कोषहरु तथा अन्य कोषमा रहेको मौज्दात रकम पठाउन पुन: ताकेता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिहरु

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै

अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान संशोधन गरिएको सम्बन्धमा | (जि.स.स., स्थानीय तह प्रदेश नं. २ सबै)

पृष्ठ