ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै

सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा साझेदारी र सहकार्य सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (३९ जिल्ला)

पृष्ठ