ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

आगामी आ.व. ०७३/७४को लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरुको पुस्तिका पठाउने सम्बन्धमा- उल‍्लिखित जिविसको कार्यालयहरु

कामकाज गराउने सम्बन्धमा : श्री स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ।

पृष्ठ