ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

आव २०७२।७३को दोश्रो चौमासिक प्रगति WBRS मा Entry गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारी, जिविसको कार्यालय (सबै)

गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तार र सामाजिक परिचालक नियुक्ति प्रकृया सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ काे छैठौं संशाेधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ काे दशौं संशाेधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

पृष्ठ