ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तार र सामाजिक परिचालक नियुक्ति सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७२।७३ को अख्तियारी र बजेट बांडफांड सम्बन्धमा- उल्लिखित १३ जिविसको कार्यालय

बहु-क्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा तालिम सम्बन्धमा- उल्लिखित १० जिविसको कार्यालय

पृष्ठ