ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

पदाधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सबै

जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै

पृष्ठ