ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

सामुदायिक मेल मिलाप सम्बन्धी तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा- रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय, रंगेली मोरङ

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सबै

मेलमिलाप सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय

पृष्ठ