ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

अभिमुखीकरण र MSNP योजना तर्जुमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- महानगर/उपमहानगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै

बहु क्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने बारे- उल्लिखित महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

नगरपालिका तथा गाउंपालिका स्तरीय अभिमुखिकरण सम्बन्धमा- उल्लिखित नगर/गाउं कार्यपालिकाको कार्यालयहरु

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको योजना विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु ।

पृष्ठ