जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - कार्यकारी अधिकृतहरु (महा/उप/नगर/गाँउकार्यपालिका) - ७४४ वटै

प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा -स्थानिय विकास अधिकारी/स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु/डाेलिडार/पञ्जिकरण विभाग/ स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/LDTA / LGCDP संलग्न सूची बमाेज ।

वैदेशिक अध्यन/तालिम मनाेनय छात्रवृति मनाेनयन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ