जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/ उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

आ.व.२०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै,महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै, समिती/आयोग र प्रतिष्ठान सबै ।

पृष्ठ